روش تغذیه کپور معمولی و میزان آن

      غذادهی غیر صحیح در استخرهای بتنی باعث آلودگی سریع آب و بروز تلفات و از طرفی موجب هدر رفتن غذا می شود بهترین شکل غذادهی استفاده از ظروف یا تشتک های پلاستیکی است چون ماهی کپور عادت غذایی کف خوری دارد. 
     تعداد ظرفها جهت غذادهی می بایست متناسب با تعداد ماهی و ابعاد استخر باشد بطور مثال در مراحل اولیه به ازاء هر 500 قطعه یک ظرف و از اواسط تا اواخر دوره به ازاء هر 200 قطعه یک ظرف قرار گیرد ، یعنی با افزایش وزن ماهیان باید تعداد ظرف ها افزایش پیدا کند تا غذا به تمام ماهیان برسد . ظروف می بایست در عمق 5/1 – 1 متری استخر قرار داده شوند و عمق ظرف 20 – 10 سانتیمتر و حداقل قطر ظرف 50 سانتی متر باشد. در زمان غذادهی استخر باید مملو از آب باشد تا مشکلی برای ماهیان ایجاد نشود.
     برای خروج فضولات می بایست عمل تخلیه استخر از کف صورت گیرد تا فضولات از آن خارج شوند. پس از هر بار غذادهی لازم است هر چند ساعت یکبار ظروف غذا را بالا کشید و مصرف غذا توسط ماهیها مورد بازرسی قرار گیرد.