نکات حائز اهمیت در تولید نشاء بادمجان

-    تعداد نشاء مورد نیاز
وزن هزار دانه بذر بادمجان بطور متوسط حدود 4 گرم مي باشد. میزان بذر مورد نیاز جهت كشت یك هکتار بادمجان بسته به میزان تراكم مورد نظر در مزرعه اصلي و ھمچنین روشتهیه نشاء بین 150 تا 400 گرم متغیر مي باشد.جهت تامین تراكم حدود 15000 بوته در هکتار و با توجه به تلفات موجود در زمان تولید و انتقال نشاء به مزرعه و ھمچنین نیاز به واكاري، مي بایستي برنامه ریزي تولید حدود 23000 نشاء داشته باشیم که نیاز به 150 گرم بذر بادمجان با قوه نامیه مناسب دارد البته این عدد در شرایط بسیار ایده آل و تولید مكانیزه نشاء در سینی های كشت می باشد.

با کشتیار بیشتر بدانیم: خصوصیات بذر مناسب کاشت بادمجان

-    زمان تولید نشاء
زمان تولید نشاء بادمجان به گونه اي برنامه ریزي گردد که حتي الامكان در اولین فرصت به انتقال نشاء به زمین اصلي اقدام گردد.هرچقدر انتقال نشاء در روزهای خنكتر صورت پذیرد، میزان گیرائي بالاتر بوده و تلفات كمتري خواهیم داشت.
-    بذر مطلوب
با توجه به هدفی که از تولید محصول بادمجان داریم یك واریته تجاري مطلوب انتخاب مي گردد.وقتي هدف تولید بذر است قطعاً مي بایستي رقمي را انتخاب نمائیم که محبوبیت خوبي در بین كشاورزان داشته و بازار فروش بذر این واریته مطلوب باشد.براي ارقام جدیدتر نیاز به برنامه بازاریابي و تبلیغات مناسب مي باشد که براي شركت ھائي بذري نوپا توصیه این است که حتي الامكان با بذور واریته ھاي معروف شروع نمایند.علاوه بر رقم مناسب، بذر مورد نظر بایستي داراي خصوصیات كیفي مناسب از قبیل خلوص بالاي ژنتیكي و فیزیكي، قوه نامیه و درصد سبز شدن بالا، آغشته به قارچ كش مناسب و … باشد.

-    سیني كشت
جهت تولید نشاء بادمجان روش تولید نشاء در سیني كشت و در گلخانه توصیه مي گردد.به این منظور سیني های كشت با ابعاد و تعداد حفره ھاي مختلف (از 28 حفره اي تا 220 حفره اي) در بازار موجود و جهت تولید نشاء قابل استفاده مي باشند.

با کشتیار بهتر بکاریم: ویژگی های ظاهری گیاه بادمجان

-    بستر كشت
سیني های كشت را مي توان با انواع مختلفي از بسترهای كشت پر نمود.شاید بهترین بستر كشت جهت تولید نشاء، پیت موس آن ھم ساخت شركت ھاي با برند معتبر باشد، ولیكن بي شك از نظر هزینه مقرون به صرفه نخواھد بود.جهت انجام مطالعات تحقیقاتي که نتایج اهمیت بالائي داشته و در بسیاري از موارد نیز كمبود بذر وجود دارد این بستر كاملاً توصیه مي گردد.در سطوح پایین تولید نشاء نیز به راحتي مي توان از این بستر استفاده نمود، چرا که با توجه به اینکه پیت موس از نظر مواد غذائي غني مي باشد لذا نیاز به رسیدگي و تیمارھاي مختلف كودي در مرحله تولید نشاء را كم مي كند، ولیكن تولید نشاء در سطح تجاري داستان دیگري است. در تولید تجاري تا حدامكان مي بایست هزینه ها را كم كنیم. بدین منظور مي توانیم از كوكوپیت به عنوان بستر كشت استفاده كنیم که قیمت آن به مراتب كمتر از پیت موس است. كوكوپیت به شكل قالب های فشرده در بازار وجود دارد.هر قالب كوچك كوكوپیت پس از خیساندن با آب به حجم 50 لیتر مي رسد و لذا تعداد زیادي سیني را مي توان با آن پر كرد.در زمان پر كردن سیني های كشت با كوكوپیت خیس شده بایستي حتماً با غلطك مخصوص كوكوپیت را در حفره های سیني فشرده نمائیم .

-    بذر ریزي
جهت كشت بذر در سیني نشاء دو روش دستي و مكانیزه وجود دارد.در روش دستي بذور با پنس برداشته شده و در هر حفره، یك بذر قرار داده شده و در بستر فشرده مي گردد.در روش مكانیزه، كشت بذور در حفره های سیني كشت توسط یك دستگاه نسبتاً ساده ولي دقیق انجام مي گیرد.این دستگاه در هر حفره یك بذر قرار داده و با فشار یك اهرم بذر را در محل خود تثبیت مي كند.این دستگاه ها قابلیت كشت 100 تا 150 سیني كشت(حدوداً 20000 نشاء) در ساعت را دارا هستند.

با کشتیار بهتر بکاریم: خاک قابل کشت برای کدو

-    گلخانه
محل قرارگیري سینی هاي كشت مي بایذ از نظر دما و رطوبت شرایط مناسبي داشته باشد، دماي متوسط گلخانه تا قبل از سبز شدن نشاءها میبایستي حدود 25 درجهسانتي گراد باشد.دماهای پایین تر باعث تأخیر بیش از حد در جونه زني و سبز شدن شده و ممكن است منجر به گندیدگي بذور در بستر كشت گردند.پس از سبز شدن نشاءها بهتراست دما را پایین تر و حدود 18 تا 21 درجه سانتي گراد در روز و 10 تا 18 درجه سانتي گراد در شب نگه داریم. این دما باعث ریشه زائي بهتر و همچنین تولید نشاءها ضخیم و قوي میگردد.علاوه بر این به دلیل كاھش رشد اندام هوائي، از شلوغي بیش از حد و درھم ریختگي نشاءهاي مجاور ھم جلوگیري مي كند.لذا گلخانه میبایست مجهز به سیستم گرمایشي، سرمایشي و ھمچنین تهویه مناسب باشد.نكته بسیار مهم این است که حتي الامكان مي بایستي سینیهاي كشت بر روي سكو قرار گیرند، چرا که كف
گلخانه معمولا دماي سردي داشته و لذا علاوه بر تأخیر در رشد نشاھا، باعث غیر یكنواختي در تولید نشاھا در مناطق مختلف گلخانه میگردد.بهتر است گلخانه مجهز به سیستم آبیاري مكانیزه باشد تا یكنواختي بهتری در آبیاري و تغذیه نشاءها داشته باشیم. آبیاري دستي نشاءها بعضاً با فشارھاي زیادتر باعث بیرون ریختن بذور از سینی ها  و یا خم شدن و شكستن نشاءها پس از سبز شدن میگردد.

سایر مطالب مفید در کشتیار: مطالب مفید در کشاورزی

-    تغذیه
تغذیه نشاءها بایستي طبق یك برنامه مدون انجام پذیرد.استفاده از كوكوپیت به عنوان بستر كشت نیاز به تغذیه نشاءها را اجتناب ناپذیر میكند.تغذیه نشاءها معمولاً ھمراه با آب آبیاري صورت می گیرد.میزان مورد نیاز از كود مورد نظر را در مخزن اصلي آب مخلوط كرده و ھمراه آب آبیاري به نشاھا رسانده مي شود.با توجه به اینکه كوكوپیت تقریباً عاري از ھر ماده غذائي مي باشد، لذا ضروري است که جهت تغذیه نشاھا، از كودھاي كاملي که داراي تركیب مناسبي از عناصر ماكرو و میكرو مي باشند استفاده نمائیم. بهتر است در ابتداي مرحله رشدي از كودھاي فسفر بالا(جهت ریشه زائي بهتر) و در مراحل بعدي از كودھاي با ازت و پتاس بالاتر استفاده نمائیم. استفاده از 80 گرم كود كامل در 100 لیتر آب آبیاري در هر مرحله آبیاري مي تواند میزان مناسبي باشد.براي شروع بهتر رشد نشاھا مي توان از كودھاي استارتر که شامل محلول رقیقي از كودھاي قابل حل در آب با میزان فسفر بالا مي باشند استفاده نمود.براي نشاء بادمجان نسبت 25/6 گرم كود استارتر در 1 لیتر آب آبیاري مناسب مي باشد