نیازهای آب و هوائی سیب در طی مراحل نمو جوانه ها و گلدهی

 نمو جوانه

در اوایل بهار، درخت سیب در بهار فعل و انفعالات بیولوژیکی خود را موقعی که دمای خاک از5 درجه سلسیوس فراتر میرود، افزایش میدهد.وجود مواد غذائی فراوان و افزایش درجه حرارت به بالای 6 درجه سلسیوس از عوامل عمده تعیین کننده شروع رویش فعال در بهار می باشند. طول  مرحله جوانه زدن در درجه اول به رژیم حرارتی بستگی دارد. میزان جوانه زدن در درجات حرارت 14 تا 18 درجه سانتی گراد که مناسب برای آن مرحله تلقی می شود، و به حداکثر میرسد.دمای بالاتر از 25 درجه سلسیوس بویژه اگر با کمبود در رطوبت( کمتر از 30 درصد رطوبت قابل دسترس) توام باشند، عمل جوانه دادن را متوقف می کند.

جوانه های آبستن به دمای پایین خیلی حساسند.آنها با دمای کمتر از 5- یا 6- درجه سلسیوس بسته به اختصاصات بیولوژیکی واریته مورد کشت از بین می روند. تشکیل جوانه ها همچنین به وضع رطوبتی خاک بستگی دارد.حدهای مناسب بین 60 تا80 درصد آب قابل دسترس قراردارند.همین طور جوانه دادن تحت تاثیر مدت نور روزانه قرار می گیرد، روشنایی مناسب از 8 تا 16 ساعت در روز می باشد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: نیاز گرمایی درختان سیب

-باز شدن جوانه ها

باز شدن جوانه ها معمولا" در دمای بالاتر از 8 تا 9 درجه سلسیوس رخ نمی دهد. دمای مناسب برای این مرحله بین 18 تا 20 درجه سلسیوس می باشند.طول مدت مرحله باز شدن جوانه ها مسلما " با درجه حرارت مشخص می شود.اگر درجات حرارت در حد های مناسب باشند( 16 تا 20 درجه سلسیوس) این مرحله 3-5 روز دوام دارد. به همان نسبت که درجات حرارت از حد های مناسب دورتر میشوند ( بالاتر یا پایین تر)طول این دوره تا دو هفته حتی بیشترافزایش می یابد.این طولانی شدن مرحله بخصوص موقعی که درجه حرارت از حد 8 درجه سانتیگراد پایین تر یا بالاتر از 30 درجه سانتیگراد میرود، مشهودتر می گردد. نیازدرخت به آب در این مرحله مشابه دوره تشکیل جوانه می باشد. معمولا" کمبود شدید رطوبت ( کمتر از 20% آب قابل دسترس ) و رطوبت بیش از حد ( بیشتر از 80 % آب قابل دسترس ) میزان باز شدن جوانه ها را کاهش داده و سبب ریزش درصد زیادی از جوانه ها می شود.

سایر مطالب مفید در کشتیار: پروار بندی چیست؟ چرا پروار انجام می پذیرد؟

- گل دهی

تامین نیاز سرمایی جوانه های گل در زمستان قبل از باز شدن مهمترین پیش نیاز گلدهی قوی است. بسته به رقم سیب بین 3- 5 ماه نیاز سرمایی دارند. در برخی مطالعات نیاز سرمایی درختان سیب را بر حسب ساعت برآورد می نمایند که البته نیاز به ثبت داده های هواشناسی به صورت ساعتی دارند. در این راستا برآورد شده است بسته به رقم سیب نیاز سرمایی بین 800 تا 1800 ساعت دمای 7-0 درجه سلسیوس  متغیر است. بعد از گلدهی نیز که معمولا در اواخر فروردین صورت می گیرد، درجات حرارت بالاتر از 16 درجه سانتی گراد برای گرده افشانی گلهای سیب و بارور شدن آنها مناسب است. شکوفه ها در 1.5- تا 4- درجه سانتی گراد از بین می روند.مادگی صدمه دیده از سرما بعد از اینکه شکوفه یا جوانه بریده شود قهوه ای رنگ بنظر می رسد.