یک شنبه، 30 شهریور 1399

مراحل فنولوژی درخت انار

  مطالعه تقویمهای سالانه چرخه زندگی گیاه، فنولوژی نامیده می شود و علمی میان رشته ای محسوب می گردد و از نقطه نظر اقلیمی، زراعی و اقتصادی حائز اهمیت می باشد. فنولوژی درخت انار بر اساس مقیاس BBCH که از سیستم کدینگ دو رقمی استفاده می کند، مورد بررسی قرار گرفته و ثبت گردیده است. لازم به ذکر است که مقیاس مذکور از سیستم کدینگ فنولوژی غلات (مقیاس زادوکز) (Zadoks) منشاء گرفته است.
مراحل و کدهای درخت انار به تفضیل بشرح زیر می باشد:
-مرحله جوانه در حال خواب زمستانه (A-00)، جوانه قهوه ای مایل به خاکستری و کاملا بسته و دارای نوک تیز بوده و به صورت محکمی به  شاخه متصل می باشد.
-تورم جوانه (B-01)، جوانه متورم و مدور گردیده و رنگ تیره تری به خود می گیرد.
- قرمزی راس جوانه (C-09)، جوانه ها باز شده و شاخه های جدید نمایان می گردد که نیزه ای شکل بوده و راس آن قرمز رنگ می باشد.
- جوانه زدن برگهای اولیه (D-10)، ظهور اولین برگها که بصورت پیچیده بهم بوده و رنگ آنها قرمز روشن می باشد. رگبرگ ها به رنگ سبز کمرنگ و مابقی برگ قرمز روشن است.
- جداشدن برگها (D2-10)، برگهای جدید از یکدیگر جدا می شوند.
- رشد برگ (D3-11)، رشد برگ، برگها بصورت طولی و عرضی رشد کرده و رنگ آنها از قرمز کمرنگ به سبز کمرنگ تغییر می یابد.
-تطویل میانگره ها (D4-31)، میانگره ها طویل شده و رشد ساقه سریع می باشد.
-ظهور جوانه گل(E-51)، جوانه های گل در میان برگهای ساقه ظاهر می گردد و ابتدا سبز بوده و پس از چند روز قرمز می شوند. کاسبرگها قابل مشاهده بوده و به یکدیگر نزدیک می باشند.
-تورم غلاف گل(E2-55)، اندازه جوانه ها افزایش می یابد و ظاهری گلابی مانند پیدا می کند. تفاوت مابین گلهای نر و هرمافرودیت در رنگ و شکل غلاف گل مشخص می گردد و شاخه های انتهایی با یکدیگر و با چندین گل جوانه می زنند.
- باز شدن غلاف گل(E3-59)، کاسبرگها باز می شوند و گلبرگهای قرمز پیچیده شده داخل آنها نمایان می گردد. در آخر این مرحله گلبرگها باز می شوند و میله های بساک قابل مشاهده می گردند.
- بازشدن گل(F-61)، غلافهای گل تماماً باز شده اند و گلبرگهای برآمده که پیچیده و ارغوانی رنگ هستند، در بالای کاسبرگها باز می شوند. گلبرگها مابین هر دو کاسبرگ قرار گرفته اند. بساکهای پرچم با رسیدگی گرده ها به رنگ زرد تیره درآمده و قابلیت تلقیح را پیدا می کنند. در طی این دوره گرده افشانی اتفاق می افتد.
- ریزش گلبرگها (G-67)، گلبرگها پژمرده شده و ریزش می یابد. غلاف گل از قرمزی به قرمز-نارنجی تغییر رنگ می دهد، میله های پرچم به سمت محور طولی گل خمیده می شوند و میله های پرچم به رنگ زرد خاکستری در می آیند. بخش انتهایی خامه پژمرده می گردد.
- تشکیل میوه (H-69)- تخمدان تلقیح یافته از نظر اندازه رشد نموده و انتهای غلاف گل متورم می گردد. میله های پرچم پژمرده شده و رنگ میوه از قرمز نارنجی به قهوه ای مایل به سبز تغییر می یابد.
-میوه جوان (I-71)، میوه به سرعت رشد کرده و اندازه آن بزرگ می شود و رنگ آن از قهوه ای مایل به سبز به رنگ سبز در می آید.
- رشد میوه (J-73)، میوه بزرگ شده و تقریباً به اندازه نهایی خود نزدیک می شود. کاسبرگها به شکل تاج در می آیند که میله های پرچم خشک شده در داخل آن قرار دارند.
- بازشدن دومین جوانه(K-39)، رشد شاخه برروی درخت دوباره آغاز می گردد.
- رسیدگی میوه (L-81, 85)، دانه های گوشتی از رنگ سفید به قرمز ممایل به صورتی یا قرمز تغییر رنگ می یابند. پوسته میوه از رنگ سبز به زرد مایل به سبز و در نهایت زرد مایل به قهوه ای و قرمز تغییر رنگ می یابد.
-ریزش برگها (M-39)، برگها به زردی متمایل شده و ریزش می یابند و با کامل شدن ریزش برگها، خواب زمستانه آغاز می گردد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: تاثیر عوامل آب و هوایی بر رشد و نمو انار

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی انار