مزایای استفاده از هواده در استخرهای پرورش میگو

افزایش تولید محصول
بهبود کیفیت محصول
بالا بردن سایز میگو
کاهش هزینه‌های آماده‌سازی در دوره‌های بعدی پرورش میگو
امکان مقابله با نقاط بحرانی از طریق افزایش میزان اکسیژن در استخر
پایدار تولید
سود‌آوری برای تولید کننده از طریق کاهش هزینه تولید
مقاوم نمودن میگو در مقابل بیماریها و جلوگیری از ورود استرس‌های محیطی به میگو
از بین بردن لایه‌بندی شوری و دما در آب استخر پرورش میگو
بهبود ضریب تبدیل غذایی ( میگو برای متابولیسم  تغذیه نیاز به اکسیژن حداقل
3 میلی‌گرم در لیتر دارد )

در کشتیار بیشتر بخوانیم: هوادهی در استخرهای پرورش میگو