اصول کنترل بیماری لکه سفید


1- ضد عفونی کردن آب خروجی هچری : کلیه هچریها باید استخر ضد عفونی داشته باشند و آب خروجی را قبلاً خارج کردن ضد عفونی کنند. خارج کردن آب بدون ضد عفونی از هچری ممکن است دارای ویروس باشد. و این عوامل می تواند اثر مخرب بر روی هچریهای دیگر داشنه باشد. درهچریها باید تغییرات درجه حرارات به حداقل کاهش یافته و مواد آلی را به حداقل رسانیده، ‌غذای اضافی و میگوهای مرده نیز بطور منظم از استخرها خارج شوند. پارامترهای کیفیت آب بطور منظم ثبت شده ودر حد مطلوب باشند.
2- ضد عفونی کردن آب خروجی استخرهای پرورشی: ‌آب خروجی استخرهای پرورشی باید قبل از خارج شدن و به دریا ریختن ضد عفونی شوند. ضد عفونی آب خروجی از نکات بسیار ضروری در سیستم های پرورش میگو می باشد . که شامل چند مرحله است از قبیل :‌رسوب گیری ،‌اکسیژن زدائی ،‌فیلتراسیون شنی و بیولوژیکی می باشد که باعث کاهش مواد آلی و میکرو ارگانیسم های پاتوژن در آب خروجی می شود . اگر دراستخری بیماری لکه سفید بصورت شدید شایع باشد ،‌با استفاده از ppm .4 هیپوکلرایت کلسیم یا  1ppm ماده dipterex باید همه میگوها را ازبین برد و آب را هم ضد عفونی کرد . آب و میگوهای مرده باید بعد از 7 روز از استخر خارج شوند . بعد از خارج کردن آب باید 100ppm آهک مجددا”‌در استخرها مورد استفاده قرا گرفته تا باقیمانده ترکیبات میگوها یا ویروسها را درکف استخر از بین برده واین اولین مرحله در آماده سازی استخرها می باشد.
3- استفاده از سیستم بسته :‌ مفهوم آن این است که آب باید ضد عفونی شده تا ویروسها و سایر ارگانیسم هائی که میتواند ناقل ویروس باشند را قبل از استفاده آب در مزارع پرورشی از بین ببریم . دراین سیستم پیشنهاد می شود که بطور جدی از استفاده مستقیم آب دریا جلوگیری شده و به این طریق امکان آلودگی ویروسی به حداقل کاهش یابد . درمکانهائی که بیماری لکه سفید گسترش یافته است . به هیچ عنوان نباید از سیستم پرورشی باز استفاده کرد. آب باید با  30 ppm کلسیم هیپوکلرایت ضد عفونی شده وبمدت 3 تا 4 روز در معرض نور خورشید قرارداده و سپس مورد استفاده قرار گیرد.
4- آماده کردن کامل مزارع : ‌بعداز برداشت محصول ،‌ رسوبات مانده درکف استخر شامل : ‌مقدار زیادی مواد آلی ‌مواد سمی،‌ باکتریها، ‌انگلها و اجزاء ‌ویروس بالاخص ناقلین ویروس لکه سفید می باشند. بسیار خطرناک بوده و می باید از استخر خارج نمود. اگر این مواد خطرناک از استخر خارج نشوند، ‌میگوها به آسانی می توانند در دوره بعدی پرورش آسیب ببینند.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: پیشگیری از بیماری و درمان لکه سفید میگو