بیماری های گردو -باکتریوز (بلایت گردو)

باکتریوز(بلایت گردو)Xanthomonas campestri f.sp juyeanelis
باکتریوز یکی از دشمنان اصلی و از بیمارهای بسیار خطرناکی است.باکتریوزدر اغلب مناطق گردو خیز فراوان است و هیچ یک از ارقام گردو های موجود تا کنون در مقابل این بیماری مقاوم یا متحمل نبوده اند. اولین اثر باکتریوز روی میوه ،ظاهر شدن لکه های کوچک منظمی است که در آغاز شفاف اند وبه رنگ تیره در می آیند و در انتها ی میوه به قطر 2 تا3 سانتی متر می رسند .آلودگی اولیه با پیشرفت سریع از پوست میوه عبور می کند و پوست خشک را سیاه و مغز گردو را به شکل خمیر ی نرم در می آورد. وسبب ریزش آن می شود .در روی شاخه ها باکتریوز ابتدا به رنگ سبز تیره شفاف روی شاخه های سالم ظاهر می شود و به موازات رشد و نمو شاخه ،به سرعت به پیشروی ادامه می دهدتا جایی که مرکز زخم آن می شکافد و شا نکر ظهور میکند. در روی برگها لکه های قهوه ای و سیاه رنگی به قطر چند میلی متر با حاشیه زرد مایل به سبز بوجود می آید.گلچه های شاتو نهای آلوده تخریب شده و از بین می روند. به دلیل اینکه وجود آب برای ایجاد آلودگی ضروری است بارندگی،مه،شبنم وآبیاری بارانی موجب انتشار این بیماری می شوند.

با کشتیار بیشتر بدانیم: بیماری های گردو - بیماری آنتراکنوز

این باکتری در صورت وجود آب آزاد از طریق روزنه ها ،زخم ها ،خراش هاو محل نیش حشرات وارد درخت میزبان میشود. باکتری عامل بیماری در جوانه های در حال خواب زمستانگذرانی می کند. به همین دلیل مبارزه با آن مشکل است. با وجود این محلول پاشی به موقع بوسیله محلول بردو و ترکیبات مس آن را کنترل می کند. سمپاشی اول هنگامی صورت می گیرد، که اولین گلهای ماده باز شده باشند. بسته به شرایط آب و هوایی سمپاشی دو نوبت دیگر به فواصل 7روز باید تکرار شود. استــــــفاده از مس متالیک به میزان 4.5 کیلو گرم در هکتار بطور موثری این بیماری را کنترول کرده است.

 

 

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی گردو