مدیریت تولید پلانکتون در استخرهای پرورش میگو (فیتوپلانکتون- زئوپلانکتون)

رشد وتوسعه شکوفایی زی شناوران گیاهی  و جانوری در استخرهای پرورش میگو یک فاکتور بسیار مهم تلقی شده و مزایای زیادی به شرح ذیل دارد. زی شناوران گیاهی به صورت مستقیم و غیر مستقیم( از طریق زنجیره غذایی) به مصرف میگو رسیده و باعث کاهش میزان ضریب تبدیل غذایی و همچنین بهبود رشد میگوهای در حال پرورش می شود. شکوفایی پلانکتونی همراه با مواد معدنی حاصله از تجزیه مواد آلی نقش مهمی در افزایش فتوسنتز در آب استخرهای پرورش میگو دارد.افزایش شکوفایی پلانکتونی موجب کاهش و جلوگیری از نفوذ تشعشات خورشید به قسمت های اعماق استخر(کف استخر) شده و از این طریق رشد جلبکهای رشته ای و کف زی کاهش یافته و همچنین این عامل باعث کاهش استرس به میگوهای در حال پرورش می شود.

بنا براین ضروری است پارامترهای کیفی آب استخرهای پرورش به دقت مورد کنترل قرار گرفته تا از این طریق بتوانیم درک و فهم بیشتری نسبت به توسعه و شکوفایی پلانکتونی داشته باشیم. علاوه بر آن وضعیت رشد و توسعه زی شناوران گیاهی از نظر سرعت و یا کندی رشد، مرگ و میر آن، تراکم سلولی، نوع آن و ...... مورد ارزیابی قرار گیرد. زیرا زی شناوران گیاهی علاوه بر مزایای مورد اشاره در تامین اکسیژن مورد نیاز اکوسیستم استخرهای پرورش نیز نقش حیاتی دارند.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: طبقه‌بندی واریته‌های برنج