ماهیان گرمابی و انواع آن

از ویژگیهای بارز این گروه که از نام آنها نیز مشخص است، پذیرش شرایط گرما است. این گروه از ماهیان که با عنوان کپور ماهیان چینی قلمداد می شوند در دمای 18 درجه سانتیگراد به بالا خوب تغذیه، رشد و تکثیر می کنند. بهترین شرایط رشد آنها 28 – 25 درجه سانتیگراد است. در دمای کمتر از 18 درجه سانتیگراد تغذیه می نمایند اما مثلا در دمای 12 درجه سانتیگراد تبدیل غذا به گوشت در آنها پایین می آید، در 7 درجه سانتیگراد تغذیه نمی کنند و در 4 درجه سانتیگراد به خواب زمستانه فرو می روند.   
پرورش ماهیان گرمابی عمدتا در استخرهای خاکی و بصورت پرورش چند گونه ای صورت می گیرد. مهمترین گونه های پرورشی آنها در ذیل ذکر شده است :
الف – کپور نقره ای ( اسم علمی Hypophthalmichthys Molitrix/اسم انگلیسی Silver Carp)
ب – کپور علفخوار یا آمور (اسم علمیCtenopharyngodon Idella/اسم انگلیسی Grass Carp)
ج – کپور معمولی ( اسم علمی Cyprinus Carpio/ اسم انگلیسی Common Carp)
د – کپور سرگنده ( اسم علمی Aristichthys Nobilis/اسم انگلیسی Big Head)
     ماهی کپور معمولی در 22- 18 درجه سانتیگراد تخم ریزی می کند و ماهی های کپور نقره ای، آمور و سرگنده در درجه حرارات های بالاتر از 22 درجه سانتیگراد تخم ریزی می کنند.

    همانطور که گفته شد در دمای پایین تر از 10 درجه سانتی گراد آب، تغذیه بچه ماهیان گرمابی کاهش یافته و کم کم متوقف می شود. در این مرحله ضروری است بچه ماهی ها را جمع آوری نمود و در استخر های زمستان گذرانی نگهداری کرد. هنگامی که دمای آب به زیر 10 درجه سانتی گراد برسد، بتدریج تغذیه ماهیان بالای یک سال متوقف می شود (تا زمانی که دمای آب به 6 درجه سانتی گراد نرسد، تغذیه کپور یک ساله متوقف نمی شود). در این هنگام ماهیان گرم آبی آغاز به خواب زمستانی می کنند. 

در کشتیار بیشتر بخوانیم: ساختار استخر پرورش ماهیان گرم آبی