بیماری های بادمجان- بوته میری

بوته میری Pythium sp. ، Phytophthora sp. 
•    علائم: این بیماری به سبز خشک ، داغزدگی وآب زدگی هم معروف است.فرو رفتگی نسج گیاهی در محل طوقه. در اثر این بیماری آوندهای چوبی بخصوص در ناحیه طوقه سریعاً تخریب می گردند و بوته در حالی که کاملاً سرحال و شاداب است از بین می رود. 
•    زمان فعالیت:  شرایط گرم و مرطوب. زمستان را غالباً به شکل اسپور درخاک وبقایای گیاهان آلوده می گذراند.
•    عوامل موثر در بروز یا شدت بیماری عبارتند از: رطوبت، حرارت، کود دامی، آب، حساسیت واریته ها و ... 
•    مبارزه غیر شیمیایی: کشت به صورت جوی و پشته با دفعات آبیاری کمتر باشد. از بین بردن بقایای گیاهان آلوده، رعایت تناوب زراعی و آیش گذاشتن زمین بسیار موثر است.
•    مبارزه شیمیایی: استفاده از محلول پرویکور انرژی (3لیتر در هکتار از طریق آبیاری)،قارچ کش ریدومیل به نسبت 1/5 در هزار،ضدفونی خاک به وسیله گاز میتل بروماید برای زراعتهای کوچک و پر درآمد «چون گازی کشنده است استفاده از آن زیر نظر کارشناس صورت می گیرد.

با کشتیار بهتر بکاریم: پوسيدگي هاي فوزاریومی ريشه بادمجان