یک شنبه، 26 اردیبهشت 1400

بيماری لوک آمریکایی نوزادان زنبورعسل

عامل اين بيماری باسيلی است به نام باسيلوس لاروی (Larvae Bacillus ) چون باسيل در شرايط نامساعد محيط مدت زيادی نمیتواند به زندگی خود ادامه دهد. پس از تلف شدن نوزاد زنبور عسل به صورت اسپور در میآيد و ساليان دراز حالت مقاوم خود را حفظ میکند و به محض مساعد شدن محيط فعاليت و تکثير را از سر میگيرد. داخل بدن هر لارو مرده حدود ٥/٢ ميليارداسپور وجود دارد. اسپورها به وسيله عوامل مختلف خود را داخل بدن نوزادان سالم وارد میکنند و تبديل به باسيل میشوند. اسپورها در عرض ٤٨ــ٣٦ ساعت در حرارت ٣٧ــ٣٤ درجه سانتیگراد تبديل به باسيل میشوند.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: علايم و طرز تشخيص لوک آمریکایی

اسپورها برای نوزاد بيماریزا هستندولی زنبوران بالغ در برابر اين بيماری مصونيت دارند. عامل بيماری از طريق آب و غذا وارد کندو میشود و زنبوران پرستار بـا تـغذيـه از ايـن نـوع مواد غذايی سبب آلودگی نوزادان میشوند. مسأله سن نوزاد در ابتلا به بيماری بسيار مهم است. نوزادانی که بيشتر از دو روز عمر دارند به اين بيماری مبتلا نمیشوند. چون در داخل بدن نوزادان مسن شرايط برای تبديل اسپور به حالت فعال مساعد نيست. زنبوران کامل هرگز به اين بيماری مبتلا نمیگردندولی میتوانندباعث شيوع آن در همه قابهای يک کندو شوند. نکته مهم ديگر اينکه هيچ نوزادی قبل از اتمام دوره تغذيه از اين بيماری تلف نمیشود يا به عبارت ديگر مادامی که در حجره ها بازاست، نوزادزنبور سالم به نظر میرسد. پس ازتلف شدن، لاشه نوزاد که در مرحله ماقبل شفيرگی قرار دارد، چروکيده و تيره رنگ میشود. نوزادان در حالی که به طور قائم در داخل حجره قرار دارندبه ديواره حجره چسبيده و خشک میشوند. 


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری