چهارشنبه، 13 اسفند 1399

اهمیت میزان حرارت بدن گاو

بدن گاو به طور طبيعي براي گوساله ها 5/39 – 5/38 گاوهاي جوان 5/39 – 38 و در بالغين39-38 درجه ي سانتي گراد مي باشد. درجه حرارت به معناي گرماي داخلي بدن بوده كه به دليل اكسيداسيون داخل سلولي توليد مي شود. معمولا قلب و كبد ، به طور ثابت مقداري گرما ايجاد مي كنند ولي عضلات در هنگام فعاليت، حرارت بيشتري را باعث مي شوند. درجه حرارت از طريق ركتوم اندازه گيري مي گردد در زمان اسهال از واژن استفاده مي شود. درجه حرارت دام در مناطق كوهستاني حدود0/5 درجه سانتیگراد  كمتر است. در حالت طبيعي عوامل زير بر روي درجه حرارت بدن دام تاثير دارند

در کشتیار: تعداد تنفس و ضربان نبض دام

 1- طول روز: درجه ي حرارت معمولا در عصر 0/5 تا 1 درجه سلسیوس بيشتر از صبح است . 
2- شرايط طبيعي: هرچه در محيط رطوبت نسبي بيشتر باشد تاثير درجه حرارت محيط اطراف بر دماي بدن بيشتر است . در تابستان درجه حرارت بدن بيشتر و در زمستان كمتر است . 
3- فعاليت : تغذيه و فعاليت شديد درجه حرارت را افزايش مي دهند . 
4- فعاليت تناسلي : در طي روزهاي قبل از استروس و زايمان افزایش خفيف و تدريجي حرارت وجود دارد. در حالي كه 24 ساعت قبل از استروس يا زايمان درجه حرارت 5/0 تا 1 درجه كم مي شود ولي در هنگام استروس درجه ي حرارت 5/0 درجه افزايش مي يابد .
درجه حرارت هاي بالاتر از محدوده ي طبيعي تب مي باشد و نشانه ي بيماري است . تب سه نوع است : تب خفيف تا 40 درجه سانتیگراد.  تب ملايم 40 تا 41 درجه و تب بالا 41 تا 42 درجه سلسیوس