تعیین بهترین زمان برداشت انگور

1- با استفاده از شاخصهای کیفی محصول
1-1- تعیین میزان TSS با رفرکتومتر دستی در مزرعه
2-1- تعیین میزان اسیدیته (TA) به روش تیتراسیون
2- دقت در وضع بازار فروش
3- تعیین زمان برداشت از صفات ظاهری محصول
1-3- در رقمهای سفید و زرد زمانی که حداکثر رنگ سفید و زرد ایجاد شده باشد.

با کشتیار بهتر بکاریم: برداشت محصول به منظور تهيه كشمش

2-3- در رقمهای قرمز و سیاه شدت رنگ حداکثر می تواند معیار قضاوت در برداشت باشد.
بهترین زمان برداشت زمانی است که TSS رقم سفید و قرمز بی دانه به بالاتر از 24 رسیده باشد. برای کشمش نسبت  می بایست بالاتر از 35 باشد.
در صورتیکه در اوایل دوره رسیدن میوه قیمت ان جهت مصرف به صورت تازه خوری در بازار بالا باشد میتوان انرا برداشت و به بازار عرضه کرد.