راههای سرايت و انتشارکنه Varroa


١ــ زنبوردار با بازديدهای روزانه خود از کندوها و انتقال زنبور و شان از يک کندو به کندوی ديگر همچنين با وسايل کار خود موجب انتقال و سرايت کنه از يک کندو به کندوی ديگر میشود.
 ٢ــزنبوران نرکه درفصل بهارفراوانند (وکنه ها نيزعلاقه خاصی به آنهادارند) به راحتی داخل هر کندويی که بخواهند، میشوند وعلاوه بر اين با پرواز طولانی از يک زنبورستان به زنبورستانهای مجاور انتقال و سرايت انگل میشوند.
 ٣ــزنبوران کارگردراثر بادويا ورود اشتباهی وياهنگام غارت کندوهای آلوده موجب سرايت و اشاعه انگل در داخل زنبورستان و يا زنبورستانهای مجاور میشوند.
 ٤ــ بچه کندوهای طبيعی آلوده به کنه، که ممکن است چندين کيلومتر از زنبورستان اصلی دور شونديکی ديگر ازعوامل انتشار انگلی است.

با کشتیار بیشتر بدانیم: کنه آکاراپيس وودی يا آکارين

 ٥ــ نقل مکان و مهاجرت يکی از عوامل مهم سرايت و انتشار انگل از يک نقطه به نقطه ديگر کشور است.
 ٦ــ خريد کندو از زنبورستان آلوده و انتقال آن به زنبورستان سالم نيز موجب اشاعه انگل میشود. 
داروهايی که برای مبارزه به کار میروند عبارتند از: داروهای تدخينی (دودزا) و داروهای سيستميک.
داروهای دودزاعبارتنداز: ١ــ نوار فولبکسوا ٢ــ وارستان ٣ــ واروازين ٤ــ نوار آپيستان ٥ــ نوار وايوارول
داروهای سيستميک عبارتنداز: ١ــ پريزين ٢ــ آپيتول