زمان برداشت محصول سیر

زمان برداشت سیر شرایطی است که در آن عملکرد محصول،طول عمر انبارداری آن و نیز کیفیت پوسته بهترین وضعیت را دارد. برداشت توده های سیر همدان با رسیدن فیزیولوژیکی سوخ ها، قطع آبیاری سیر و زرد شدن نوک برگ ها انجام می شود.برداشت دیر هنگام سیر یکی از عوامل ایجاد ضایعات فیزیکی و شیوع آفات و بیماریها است. ظاهر سوخ های سیر یکی از موارد با اهمیت جهت مصرف بوده و سوخ هایی با پوست کامل و رنگی قابل قبول،دارای ویژه گی های مطلوب برای صادرات هستند. اگر سوخ های سیر دیر برداشت شوند  یا تا حدی در مزرعه بمانند که لایه های پوششی آنها از بین برود و سیرچه ها نمایان شوند،در مزرعه و یا در مراحل اولیه نگهداری  در انبار شروع به نرم شدن می کنند و افت وزنی قابل ملاحظه ای را نشان می دهند.سوخ های سیر با داشتن حداقل دو لایه پوست کامل بهتر در انبار نگهداری می شوند ،زیرا سیرچه ها از سوخ هایی که لایه های پوستی آنها  آسیب دیده باشد به آسانی جدا شده ،بر اثر سوختگی در مقابل آفتاب سبز رنگ می شوند یا بیش از حد خشک شده،در صورت وجود رطوبت زیاد نرم می شوند، بنابراین برداشت سیر در مرحله ای که سوخ به طور کامل نرسیده است، بهتر است،زیرا خشک کردن و عمل آوری مناسب پس از برداشت ،درجه کم نرسیدگی را جبران می کند و افت کیفیت سیر را در مدت نگهداری در انبار کاهش می دهد. از سوی دیگر بارندگی های بی موقع قبل از برداشت،به ویژه پس از قطع آبیاری خسارت فراوانی به محصول سیر وارد نموده، موجب سیاه شدن رنگ پوسته سوخ ها شده و سیرچه ها نرم،چسبناک و نباتی می شوند.نتایج مطالع انجام شده روی توده های سیر سفید همدان نشان داده است که برداشت آنها قبل از خشک و قهوه ای شدن کامل برگ ها ضایعات فیزیکی و افت کیفیت در انبار را کاهش می دهد.تاخیر در برداشت سیر،خسارت ناشی از آفات از جمله آفت کرم سیر(Dypes ulula) را نیز افزایش می دهد.