پنج شنبه، 14 مرداد 1400

جدیدترین توصیه های فنی پسته


آخرین توصیه های پرورش پسته بر اساس وضعیت محصول و پیش بینی های هواشناسی در کشور - 1399/08/11

استان های اصفهان، یزد، فارس، قم، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد:

• برداشت سریع محصولات انار، پسته و به جهت خسارت سرمای زودرس پائیزه.

استان های البرز، تهران، قزوین و سمنان:

• آبیاری باغات پسته ،آماده سازی برای پیوندومحلول پاشی بعداز برداشت