اجراء عملیات کشاورزی درفصل بهار برای محصول زیتون

اجراء عملیات کشاورزی درفصل بهار برای محصول زیتون:
- فروردین ماه : انجام آبیاری ضروری باغات زیتون در نیمه اول، ادامه کود دهی کود ازته، ادامه مبارزه با آفت پسیل زیتون قبل از باز شدن گلها.
- اردیبهشت ماه :  کاهش حجم آبیاری درختان در دهه دوم همزمان با مرحله اتمام  گل دهی و تلقیح گلها ، حذف پاجوش ها و تنه جوش ها در مراحل اولیه رشد، تنک اولیه گلها در سال های آور ، دفع علفهای هرز اطراف تاج درخت، شروع پیوند برای تغییر رقم در دهه دوم ماه.
- خرداد ماه : آبیاری ضروری باغ در نیمه اول، یک مرحله محلول پاشی عناصر ماکرو و میکرو و ترجیحاً در دهه دوم، دفع علفهای هرز بین ردیف، ادامه پیوند درختان برای تغییر رقم تا نیمه اول ماه، نصب تله های فرمونی آفت مگس زیتون.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: مراحل فنولوژیکی محصول و مشخصه های بیومتریک هر مرحله زیتون


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی زیتون