آفات کندو، شپش زنبورعسل

شپش زنبورعسل از خانواده Braulidea وراسته دوبالان است که به علت نحوه زندگی انگلی بالهای خودرا ازدست داده است. اين حشره انگل ازراسته شپشها نبوده ولی به خاطر طرز زندگی در موهای بدن زنبوران عسل که شبيه زندگی شپش معمولی است، به اين نام ناميده میشود.
مشخصات و طرز زندگی: اين انگل برخلاف ساير انگلهای خارجی بدن حشرات از خون زنبور تغذيه نمیکند، بلکه شريک غذای زنبوران است. بدين ترتيب که حشره در موقع احساس گرسنگی خود را به قسمت سر زنبوران رسانيده و با پاهای خود لب ميزبان را تحريک کرده و به اين وسيله گرسنگی خود را به ميزبان اطلاع میدهد. با اين عمل زنبور دهان خودرا باز کرده و قطرهای ازعسل يا شهدازآن خارج میکند.

با کشتیار بیشتر بدانیم: مبارزه با شپش زنبور عسل

اين حشره انگل ملکه،زنبوران کارگر ونرها  است. آلودگی ملکه به اين انگل گاهی به قدری زياد است که تمام قسمتهای سر و سينه و پاهای آن از اين حشرات پوشيده میشود، ، اين موجودات کوچک از ملکه را  که تعدادی از زنبوران پرستار احاطه کرده  و غذا می دهند مرتبا استفاده میکنند و از غذای ملکه تغذيه میکنند، اين حشره بزرگترين لطمه را به ملکه وارد میآورد و وجود تعداد زيادی از اين حشره بر روی ملکه سبب کاهش ميزان تخمگذاری و حتی در آلودگی شديد باعث مرگ ملکه میشود. در آلودگی شديد، حشرات را بايد از بدن ملکه دور و او را نجات داد.
 


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری