یک شنبه، 26 اردیبهشت 1400

تغییرات رطوبت و گیاه کلزا

كمبود رطوبت سبب كوتاه شدن عمر گياه و كاهش توليد ماده خشك و بازدهي محصول مي شود. تحقيقات نشان داده است كه آبياري از مرحله ساقه رفتن تا گل دهي از نقطه نظر سطح برگ حايز اهميت مي باشد. كپسول هاي نارس كلزا در اثر خشكي خاك به زمين مي ريزند،همچنين نقل و انتقال مواد فتو سنتزي از ساقه به دانه متوقف مي شود. در نتيجه ،عملكرد دانه و شاخص برداشت كاهش مي يابد.تامين 70 تا 75 درصد كل آب مصرفي گياه بعد از گل دهي براي توليد حداكثر ماده خشك و شاخص برداشت مناسب است.حساسترين مرحله رشد و نمو كلزا به كمبود آب ، مرحله گل دهي است. كمبود آب در اين مرحله سبب افت شديد تعداد گل ،كپسول و دانه شده و وزن هزار دانه و ميزان روغن دانه را كاهش مي دهد.كلزا در خاك هايي كه رطوبت شان زياد است،دچار ورس  مي شود. رطوبت زياد سبب توسعه بيماري هاي قارچي گرديد و مقاومت به سرما را كاهش مي دهد . بنا براين در خاكهاي سنگين با رطوبت زياد بايد به زهكشي خاك براي خارج ساختن آب اضافي توجه كرد.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی کلزا