جدیدترین توصیه های فنی چایکاری


آخرین توصیه های پرورش چای بر اساس وضعیت محصول و پیش بینی های هواشناسی در کشور - 1399/06/16

استان های گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی:

• تسریع در برداشت برگ سبز چای با توجه به شرایط آب و هوایی جهت جلوگیری از خشبی شدن و کاهش کیفیت برگ سبز