جدیدترین توصیه های فنی چایکاری


آخرین توصیه های پرورش چای بر اساس وضعیت محصول و پیش بینی های هواشناسی در کشور - 1399/10/18

استان های گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی:

• زهکشی باغات چای و استفاده از مالچ برای جلوگیری از آبشویی خاک خصوصا در مناطق کوهپایه و باغات هرس شده و در حال هرس