اھمیت تولید نشاء بادمجان

امروزه در كشاورزي نوین و مكانیزه، صنعت تولید نشاء به عنوان حرفه اي كاملاً تخصصي، اشتغال زا و پر درآمد مطرح است. در كشور ما با توجه به افزایش روز افزون سطح زیر كشت محصولات مختلف سبزي و صیفي، بویژه توسعه  سیستم ھاي كشت گلخانهای، توجه به ھسته هاي اولیه تولید یعني بذر و نشاء اھمیت فراواني دارد. از طرفي با افزایش هزینه های تولید مانند افزایش قیمت بذر و محدودیت تولید بذور هیبرید، محدودیت منابع آبي و سایر نهاده های تولید استفاده از تكنیك تولید نشا ء مزایاي فراواني نظیر مصرف بذر كمتر، زودرسي محصول، امكان كنترل بهتر شرایط محیطي در مراحل مختلف تولید، كنترل مناسب تر آفات و بیماریها، امكان انتخاب گیاهان قوي و سالم جهت كاشت، عدم نیاز به عمل گزینش و یا تنك كردن ، برخورداري از ارزش اقتصادي بیشتر براي محصول تولیدي را دارا مي باشد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: سیستم تولید نشاء در شرایط گلخانه ای

در كشور ما ھر چند برخي از تولیدكنندگان، شركت ها و یا موسسات تولیدي به صورت تجاري در جهت رفع نیازھاي خود و یا بازارهای منطقه اي در سطح تجاري اقدام به تولید نشاء محصولات مختلف سبزي و صیفي مي نمایند، اما اكثر تولیدكنندگان، یا با این روش تولید آشنایي چنداني ندارند و یا بعضاً اقدام به تولیداتي با كیفیت پایین و فاقد استاندارد مطلوب مانند تولید نشاءهاي با ساقه و برگ نازك و آبكي و حساس و داراي علایم كمبود عناصر غذایي و آلوده به انواع عوامل پاتوژني را بدون انجام مراقبتھاي ویژه وارد بازار می كنند که به موازات آن نارضایتي هایی نظیر عدم گیرایي و استقرار نامناسب نشاءها در زمین اصلي، حساسیت به سرما و یخبندان را به ھمراه داشته و نیاز به خرید مجدد نشاء جهت واكاري و صرف هزینه های واكاري و … را در پي خواهد داشت . اگرچه بذر بادمجان ممكن است به صورت مستقیم در مزرعة اصلي كشت گردد و لیكن به دلایل زیر معمولاًبه صورت نشائي كشت مي گردد.كنترل علف های هرز در حالت كشت مستقیم بسیار سخت تر از كشت نشائي است.

با کشتیار بهتر بکاریم: گیاه شناسی محصول بادمجان 

بذر پاشي مستقیم نیازمند بستر بذر عالي است و ممكن است نیازمند تخصصي كردن تجهیزات كاشت باشد.به علت سطحي بودن عمق كاشت بادمجان (در حد اینچ)، زمین بایستي به خوبي تسطیح شده باشد تا مانع از شسته شدن و یا مدفون شدن بذور گردد.در كشت مستقیم، زمان برداشت بهاره حداقل 3 تا 4 ھفته دیرتر است این در حالي است که در نشاكاري ما استفاده بهتری از فصل كشت خواهیم داشت .در حالت نشائي بهترین تراكم را خواھیم داشت چرا که پس از سپري شدن شوك های گرمائي و رطوبتي و گرمائي، نشاء زده مي شود و ھمچنین نیاز به تنك كردن ھم نخواهد بود.