تغییر جیره برای مقابله استرس گرمایی

در این مورد باید به چند نکته توجه کرد:
● دفعات غذا دادن زیاد شود.
● زمان غذا دادن ترجیحا در ساعات خنک باشد.
● کیفت علوفه بالا باشد.
● فضاي آخور کافی باشد و در دسترس بودن آب همراه با آن بسیار ضروري است.
در آب و هواي گرم احتیاجات غذایی گاو افزایش پیدا میکند و نظر به اینکه مقدار ماده خشک مصرفی کم می شود در نتیجه باید جیره را از سمت علوفه به سمت کنستانتره سوق داد تا قابل هضم تر باشد و تمایل گاو براي خوردن آن بیشتر شودهمچنین تعریق در حیوان مبتلا به استرس گرمایی نیاز به پتاسیم را تا  %12افزایش می دهد لذا باید در جیره ي غذایی دام در زمان استرس گرمایی مد نظر قرار داده شود تا کمترین تاثیر منفی را بر روي تولید دام داشته باشد.از دیگر مکمل هاي غذایی که تا حدودي به رفع تنش استرس گرمایی کمک می کند و باعث تسهیل هضم فیبر می شوند شامل مخمرها، قارچ مثل آسپرژیلوس اوریزا (Aspergillus oryza) و نیاسین است. مکمل هاي چربی را به منظور افزایش جذب انرژي مانند تخم پنبه دانه و دانه سویا نیز می توان بکار برد، در حالت عادي جیره حاوي3 درصد چربی بر اساس ماده خشک است که در گرما باید5تا 6 درصد باشد، این نکته نیز قابل توجه است که چربی زیاد، از جذب روده اي کلسیم و منیزیم جلوگیري می کند پس باید مکمل هاي این دو عنصر را در جیره هنگام استفاده از چربی افزایش داد.
از تغذیه بیش از حد با پروتئین ها در هواي گرم اجتناب شود زیرا براي دفع نیتروژن اضافی حاصل از متابولیسم پروتئین ها باید انرژي صرف شود. پروتئین جیره ترجیحا کمتر از %18باشد. همچنین اضافه کردن مواد معدنی مثل پتاسیم، سدیم و منیزیم به جیره پیشنهاد می شود. بعضی متخصصین تغذیه استفاده از مکمل هاي ویتامینی را پیشنهاد می کنند، ویتامین هاي A , E , D می تواند موثر باشد.