انبارداري ميوه تازه انگور

انبارداري ميوه تازه
الف- رقم مناسب:
- ارقام كاملاً  ديررس با قابليت نگهداري بالا مثل فخري و شصت عروس براي اينكار مناسب هستند
ب-  شرايط انبار:
- سردخانه هاي مجهز به سيستم كنترل  اتمسفر  با رطوبت نسبي95 – 90 درصد و دماي صفر درجه سانتی گراد مناسب هستند.
برداشت در صبح زود، به علت خنكي هوا، شادابي بيشترحبه‏ها و دماي پايين‏تر ميوه انجام شود.
- به منظور جلوگيري از وارد آمدن ضربه به خوشه ‏ها و ريزش حبه‏ ها، برداشت با قيچي انجام شود.
ـ خوشه ‏هاي انتخاب شده سريعاً به سايه و محل خنك انتقال داده شوند.

با کشتیار بیشتر بدانیم: نیاز مندی های آب و هوایی مراحل تولید

ضد عفوني: تيمارهاي زير نيز قابل استفاده است:
-  اسپري بوته‏ها با محلول 5% قارچ‏كش‏ كاپتان در يك هفته قبل از برداشت محصول.
ـ غوطه ‏ور سازي خوشه‏ها پس از برداشت در محلول 1% قارچ‏كش‏ كاپتان به مدت 5 دقيقه حهت حذف قارچ‏ها.
ـ تدخين با گاز 5/0% وزني دي‏اكسيدگوگرد ((So2 به مدت20 دقيقه قبل از قراردادن جعبه ها در سردخانه.
ج-  ظروف نگهداري:
- جعبه‏ هاي پي‌اتيلن 6-3 كيلوگرمي به علت آلودگي كمتر به كپك‏ها و  حفظ ميوه‏هاي سالم براي انبار كردن ميوه انگور مناسب‏تر هستند.
د- ضد عفوني:
- كاربرد گاز SO2 به ميزان يك چهارم حجم سالن خالي به مدت 20 دقيقه و سپس وارد كردن هواي تازه براي خروج گاز SO2 از سالن جهت كنترل پوسيدگي‏‏هاي قارچي طي انبارداري و حمل و نقل
خوشه‏ هاي سالم با اندازه متوسط و حبه ‏هاي بزرگ و مطلوب انتخاب كنيد.

با کشتیار بهتر بکاریم: نیاز گرمایی درختان سیب

ه-  ظروف نگهداري:
- جعبه ‏ها از كف و طرفين انبار 10 سانتي‏متر و از سقف 25 سانتي‏متر فاصله داشته باشند. هر جعبه با جعبه ديگر در ستونهاي دوتايي بايستي 10 سانتي‏متر و اگر ستونها يك رديف هستند، بين دو ستون مجاور بايد 5 سانتي‏متر فاصله باشد.
- كاربرد جعبه‏ هاي حتي‏المقدور يكسان و لبه‏دار تا بين جعبه ‏ها فاصله ايجاد كند.
-استفاده از جعبه ‏هاي چوبي كم عمق تا خوشه‏ها تنها در يك لايه قرار گيرند
بسته به نوع رقم، زمان و نحوه برداشت، حمل و نقل، دما، حجم جعبه ‏هاي مصرفي و تيمارهاي مختلف قبل و بعد از برداشت كه هر يك به تنهايي و در تركيب با ساير عوامل، تأثير بسزايي در افزايش طول مدت انبارماني و تقليل ضايعات كمي و كيفي محصول طي انبارداري دارند، مي تواند تا 200 روز ميوه را در سردخانه نگهداری كرد.