یک شنبه، 26 اردیبهشت 1400

تاثیرات افزایش دما و استرس گرمایی بر دام

استرس گرمایی امروزه یکی از مهمترین مشکلات در گله هاي گاو شیري است و بیشترین تراکم جمعیت جهان و دام هاي اهلی در مناطقی است که عوامل استرس زاي فصلی به میزان زیادي توان تولیدي را تحت تاثیر قرار می دهد. علاوه بر این امروزه با افزایش میانگین تولید به ازاي هر گاو برون ده حرارتی حاصل از فعالیت متابولیکی هر دام نیز افزایش می یابد که این امر سبب حساس تر شدن حیوان نسبت به استرس گرمایی شده است.
استرس گرمایی به شرایط محیطی گفته می شود که دما و رطوبت بالاي محیط به صورت یک کمپلکس آسایش گاو را سلب می کند و موجب تغییرات فیزیولوژیکی و رفتاري در گاو می شود. شاخصTHI  نماینگر محدوده آسایش و راحتی گاو است و محدوده ي شروع استرس گرمایی را مشخص می کند. زمانی که این اندیس از 72 تجاوز کند استرس گرمایی براي دام شروع می شود و با افزایش آن وضعیت فیزیولوژیکی دام تغییر می کند.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: عوامل موثر بر استرس گرمایی دام

اثرات استرس گرمایی از یک سو باعث کاهش تولید شیر و سوق دادن حیوان به سمت بیماري هاي متابولیکی پس از زایش می شود و از سوي دیگر روي فرآیند هاي تولید مثلی دام مانند تضعیف علایم فحلی کاهش باروري، کاهش ترشح پروژسترون لوتئال ،اختلال در مراحل توسعه فولیکولی، کاهش ترشح LH قبل از اوولاسیون اثر دارد و در نهایت به دنبال اینها کاهش باروري دام را خواهیم داشت. همچنین با اثر منفی روي اووسیت، رویان و دستگاه تولید مثل از طریق نامساعد کردن محیط براي رشد رویان منجر به از دست رفتن آبستنی می شود.
 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری