نیازهای زیستی محیطی سویا

  نیازهای زیستی محیطی سویا
- مصرف کود شیمیایی : بطور کلی برای بافت سنگین 25 تا 50 کیلوگرم کود اوره همراه با باکتری نیتراژین و برای بافت سبک 50 کیلوگرم اوره ، 50 تا 100 کیلوگرم فسفات ، 50 تا 100 کیلوگرم پتاسیم ، 50 کیلوگرم گوگرد پودری همراه با مصرف باکتری تیوباسیلوس و 50کیلوگرم سولفات منیزیم توصیه میگردد .
- نیاز به نور: گیاه سویا به نور خیلی حساس است . این حساسیت از نقطه نظر طول روز می باشد . تغییر از مرحله رویشی گیاهی به مرحله گل دادن  تحت تاثیر مستقیم طول روز صورت می گیرد . در اکثر واریته های سویا به محض اینکه روزها شروع به کوتاه شدن نمودند ، گل دادن آغاز می شود .بنابراین ، سویا یک گیاه روزکوتاه است .
- خاک مناسب: سویا در زمین های رسی و شنی به خوبی به عمل می آید ولی به شوری خاک حساسیت دارد . دوره رشد ارقام زودرس 95 – 70 روز ، ارقام متوسط رس 130 – 100 روز و ارقام دیررس 180 – 140 روز می باشد .

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی کشت سویا