جدیدترین توصیه های فنی انار


آخرین توصیه های پرورش انار بر اساس وضعیت محصول و پیش بینی های هواشناسی در کشور - 1399/09/02

استان های اصفهان، یزد، فارس، قم، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد:

• جمع آوری انارهای آلوده به کرم گلوگاه انار و معدوم نمودن آنها

استان های البرز، تهران، قزوین و سمنان:

• برداشت محصولات رسیده مثل انار و ... در باغات و مزارع.