خاكهاي مناسب درختان انار

درخت انار نسبت به انواع خاکها سازگاری دارد ولی به خاکهایی که زهکشی کمی داشته باشند، حساس است. بهترین خاک جهت کشت انار خاکهای رسی شنی یا شنی رسی با اسیدیته بین 5/7 تا 5/8 است. در خاکهای شنی هرچند میوه دهی و رسیدن میوه تسریع خواهد شد ولی محصول کمتر و با رنگ روشن تر خواهد شد و درخاکهای رسی سنگین گیاه رشد و نمو خوبی نداشته و همیشه ضعیف، زرد و پژمرده باقی می ماند.  

در کشتیار بیشتر بخوانید: تاریخچه و معرفی محصول انار

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی انار