ساختمان خارجی بدن زنبورعسل

بدن هر زنبورعسل از سه قسمت مختلف تشکيل میشود، سر، سينه و شکم.
سر: در جلوترين قسمت بدن قرار داشته و شامل اعضای زير است:
دو عدد چشم مرکب و سه عدد چشم ساده، دو عدد آنتن و دهان با خرطوم که به شرح هر يک می پردازيم:
١ــ دو عدد چشم مرکب که در طرفين سر قرار دارد، هر چشم در زنبور نر ً تقريبا از ده هزار و در زنبور کارگر و ملکه از پنج هزار چشم ساده تشکيل می شود. بزرگی چشمها وسيله ای است که زنبوردار به کمک آن به راحتی می تواند زنبور نر را از کارگر تشخيص دهد. زيرا چشمهای زنبور نر بزرگتر بوده و ازعقب سر به هم می رسندولی در زنبور کارگر و ملکه به هم نمی رسند.
٢ــ سه عدد چشم خيلی کوچک در پيشانی به نام چشم های ساده وجود دارد.
٣ــ دو عدد آنتن يا شاخک که کار آنها لمس کردن و بوييدن است. هر آنتن ملکه و کارگر از ١٢ قسمت و در زنبور نر از ١٣ قسمت به هم متصل شده است.
٤ــ زنبور کارگر به کمک خرطوم، شهد را از روی گلها جمع آوری و از راه دهان به داخل کيسه عسلی می فرستد.
سينه: از سه حلقه کيتينی درست شده (کيتين ماده سخت و شکننده ای است که بدن همه حشرات از جمله زنبورعسل را می پوشاند) و اعضای زير به آن اتصال دارند:
١ــ چهارعـدد بـال کـه دوعـدد آنها بـالهای جلويی و دوعـدد ديگر بـالهـای عقبی نـاميده می شوند.
٢ــ شش عدد پا که جفت عقب آن دارای حفره هايی به نام سبدهستنداين سبدها در کارگران بزرگتراست و در فعاليت خود گرده های گل را در آن جمع می کنند 

شکم: درقسمت انتهايی بدن قرارداشته، از ٦ حلقه کيتينی پشتی و ٦ قطعه شکمی تشکيل شده است. در انتهای شکم مخرجی برای دفع مدفوع ديده می شود و از راه همين مخرج زنبور قادر است خاری را که در داخل بدنش جای دارد، خارج کرده نيش بزند. نيش زنبورها مثل قلاب ماهیگيری دارای ١٥ تا ١٦ عدد خار وارونه است. به همين دليل هروقت نيشش را داخل گوشت بدن پستانداران فروکند قادربه بيرون آوردنش نبوده وهنگام خارج کردن آن دراثر تقلا پاره می شود. جراحات حاصله در اثر پاره شدن عضلات متصل به نيش پس از ّمدت کمی باعث مرگش می شود. ولی اين موضوع بين زنبورها و به طور کلی همه ی حشرات صادق نيست، زيرا بدنشان به جای گوشت از کيتين پوشيده شده است. در اثر نيش زدن کيتين زنبورها يا حشرات نيش خورده می شکندو زنبور به راحتی می تواند پس از نيش زدن نيش خود را از آن دوباره خارج کند و زنده بماند، تنها نيش ملکه صاف و بدون خارهای وارونه است، به همين دليل هرگاه نيشش را داخل بدن پستانداران فرو کند، به راحتی می تواند آن را بيرون بکشد بدون اينکه صدمه ای ببيند ولی به ندرت ازنيشش استفاده می کند. زنبو رنر نمی تواندنيش بزند چون ً اصلا نيش ندارد.
 


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری