نیازهای آب و هوائی گردو - تشکیل و رشد میوه

نیازهای آب و هوائی گردو در طی مراحل فنولوژیکی مختلف- تشکیل میوه و رشد فعال درخت وبزرگ شدن شاخه وبرگ و رشد میوه

-تشکیل میوه و رشد فعال درخت وبزرگ شدن شاخه وبرگ
•    گل ها قبل از شکوفایی کامل رشد کرده و میوه چه کوچکی تشکیل می دهند.
•    تحریک ترشحات گرده برای رشد اولیه تخمدان ضروری نیست.
•    برای تولید محصول کافی باید ۵۰% گل ها تبدیل به میوه شوند.
•    تولید میوه پارتنوکارپ در گردو
•    اثرات زنیا و متا زنیا در گردو
 

-رشد میوه
 مراحل رشد میوه :
.۱رشد Husk
.۲ رشد :Shell  پس از این مرحله میوه به حجم نهایی خود می رسد
.۳رشد لپه ها که قسمت خوراکی را تشکیل می دهند
نقش عوامل محیطی در کیفیت میوه:
 دمای مناسب چند هفته قبل از برداشت ۳۲-۲۷ درجه
 هوای گرم و مرطوب در حین رسیدن باعث سیاه شدن مغز و طعم بد میوه می شود.
 دمای بالای ۴۰ درجه و رطوبت کم باعث آفتاب سوختگی سطح میوه و چروکیدگی مغز میوه

 

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی گردو