نیازهای آب و هوائی سیب در طی مراحل رشد و نمو و رسیدن میوه

- رشد و نمو میوه سیب

بزرگ شدن میوه ها شدیدا" تحت تاثیر درجه حرارت قرار می گیرد. میوه ها در دوره رشد اولیه شان بویژه به درجات حرارت کم حساسند و اگر دمای هوا به زیر 1.7 درجه سانتی گراد نزول کند، امکان دارد تمام میوه ها ازبین بروند. میزان رشد مناسب معمولا" در درجات حرارت 21 تا 25درجه سانتیگراد بدست می آید.درجات حرارت ماکزیمم ( بالاتر از 30 درجه ) یا می نیمم ( پایین تر از 6 درجه ) عملیات رشد را متوقف و باعث ریختن میو ه ها می گردد.شکل میوه در عرض 16 روز بعد از گلدهی تعیین می گردد و درجات حرارت پایین میوه های طویل تری ایجاد می کنند.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: معرفی و تاریخچه محصول سیب

مشاهدات نشان داده است که پاره ای از سیب ها مثل سیب قرمز لبنانی در ارتفاعات بیشتر شکل دراز نوک دار پیدا می کند تا در جلگه های کم ارتفاع . مطالعات نشان می دهد که این تغییر شکل ارتباط مستقیمی با درجه حرارت هوا در 4- 5 هفته بعد از گل دادن دارد که مصادف با زمان تقسیم سلول ها در داخل انساج میوه می باشد .

-  رسیدن میوه ها

رسیدن میوه ها تحت تاثیر تمام عوامل پیچیده رویش که مهمترین آنها عوامل هواشناسی هستند ، قرار دارد. درخت سیب بخوبی با آب و هوای سرد مطابقت دارد. برای رسیدن بطور نرمال بعضی از واریته های سیب به میانگین درجه حرارت 15 تا 18 درجه سانتی گراد در فاصله بین گل دادن و رسیدن نیاز دارند.نیاز واریته های زود رس در طی همین فاصله حداقل 12 تا 13 درجه سانتی گراد می باشد، درحالیکه واریته های دیر رس به میانگین درجات حرارت بیش از 18 درحه سانتی گراد احتیاج دارند.به این ترتیب مقادیر درجات روزانه بین 18 و 25 درجه سانتیگراد برای ذخیره قند و رنگ انداختن اکثر واریته های سیب مناسب محسوب میشود. بطور کلی درجات حرارت بیش از 25 تا 30 درجه سانتی گراد ( بسته به اختصاصات واریته ها ) برای ساختن مواد خوشبو کننده مناسب نیستند.همچنین پایین ترین حد درجه حرارت برای این مرحله 6 درجه سانتی گراد می باشد.طول مدت رسیدن میوه ها بسته به درجه زود رس واریته ها بسیار متفاوت است.

با کشتیار بیشتر بدانیم: نیازهای آب و هوائی سیب در طی مراحل نمو جوانه ها و گلدهی

ترکیبات شیمیایی میوه و در معرض نور بودن، دو عامل عمده ای می باشند ، که به نظر می رسد بر روی رنگ انداختن سیب ها تاثیر داشته باشند. گرچه در معرض نور بودن برای توسعه رنگ در سیب ضروری است، ولی به هیچ وجه تنها عامل موثر نمی باشد و مسئله رنگ مستقیما" به وضع مواد غذایی درخت مربوط می شود که آنهم تحت تاثیر عوامل زراعی مانند : حاصلخیزی خاک ، هرس کردن درخت ، تنک کردن میوه و سمپاشی قرار دارد.