جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری


آخرین توصیه های پرورش زنبورداری بر اساس وضعیت محصول و پیش بین های هواشناسی در کشور - 1399/07/07

استان های خوزستان، هرمزگان و بوشهر:

• کنترل دما و رطوبت و تهویه در مرغداری ها و دامداری ها با توجه به نوسانات دما.مواظبت از کندوها در برابر غبار.

• استان های البرز، تهران، قزوین و سمنان:

• تنظیم دریچه کندوهای زنبور عسل با توجه به وزش باد شدید در استان سمنان وتهران