مرحله زمستان گذرانی و نیازهای آب و هوایی پسته

در مرحله زمستان گذرانی پسته تا سرمای 20- درجه سانتیگراد را بخوبی تحمل می نماید و درصورتی که دما از این حد پایینتر بیاید به درخت صدمه خواهد زد. نکته حائز اهمیت در این خصوص زمان کوددهی زمستانه است. زیرا استفاده از کودهای حیوانی در زمستان می تواند باعث جمع شدن آب در زیر پوست درخت شده و درخت از خواب زمستانه بیدار شود (البته نه به صورت کامل یعنی جوانه ها و برگ ها باز نمی شوند) و مقاومت درخت نسبت وقوع یخبندانهای زمستانه (مثلا دماهای 14- و 15-) کاهش یافته و باعث آسیب پذیری درخت می گردد.
لذا در این مورد توصیه می گردد که کوددهی بلافاصله بعد از خزان انجام شود تا درخت قبل از مواجه شدن با یخبندانهای شدید آذر ماه و زمستان دوباره کاملا به خواب زمستانه فرو رود و یا در اواخر بهمن ماه که احتمال وقوع یخبندانهای شدید کاهش یابد.
راهکار:
راهکار این مسئله مطالعه آمار بلند مدت و دماهای حداقل منطقه و تعیین اولین و آخرین یخبندانها و بازه زمانی که یخبندانهای شدید در آن به وقوع پیوسته است. بر این اساس می توان بهترین زمان کود دهی برای منطقه توصیه گردد.
تامین نیاز سرمایی مهمترین موضوع در این مرحله از زندگی پسته می باشد. لذا وقوع زمستانهای نسبتا سردی که بتواند نیاز سرمایی ارقام پسته موجود در منطقه را تامین نماید تا درخت از خواب فیزیولوژیک خارج شده و رشد رویش و زایشی نرمالی را داشته باشد بسیار ضروری می باشد.
در ایران به علت اینکه پسته در ارتفاعات 700تا 3000 متر از سطح دریا کشت می شود نیاز سرمایی اش در بیشتر نواحی تامین می گردد ولی در برخی از سالها نوسانات بالای دمایی و گرم شدن متناوب هوا در طول زمستان عدم تامین نیاز سرمایی این محصول را بدنبال داشته و اگر بموقع  مدیریت نگردد، می تواند کاهش بخش قابل توجهی از محصول را در پی داشته باشد. بنابر این محاسبه آن بسیار ضروری می باشد.
برای اینکار باید دماهای روزانه منطقه را پایش و مجموع ساعاتی را که دما بین 0-7 درجه بوده را با استفاده از مدلهای موجود محاسبه نمود.
 بیشترین ارقام موجود در شهرستان میبد اوحدی، بادامی، کله قوچی و احمد آقایی بوده و نیاز سرمایی آنها به ترتیب 800، 700، 600، 1000ساعت می باشد، و بیشترین ارقام موجود در اردکان، بادامی، حاج عبدالهی، اکبری، احمدآقایی ،پرنده ای و فندقی می باشدو نیاز سرمایی به ترتیب700، 1000،،1200، 1000 ،700و900 ساعت میباشد.
بدین ترتیب مشخص می گردد که کدامیک از ارقام نیاز سرمایی مورد نیازخود را دریافت نکرده اند و با صدور پیش آگاهی های بموقع و ارائه توصیه های مناسب، می توان موجب کاهش خسارات مربوطه گردید.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه تامین نیاز سرمایی بایستی پیوسته باشد وگرم شدن هوا در طول زمستان گذرانی و دماهای زیر 1- درجه نیز اثر عکس داشته و نیاز سرمایی تامین شده را دوباره کاهش می دهد.
عدم تامین نیاز سرمایی اختلالاتی را در درخت ایجاد می کند  که برخی از آنها به شرح زیر می باشد:
تبدیل شدن جوانه های گل به برگ
ریز شدن برگها
بازنشدن گل
ناهمگنی رشد در قسمتهای مختلف درخت
ریزش گل
ریزش دانه پسته در مرحله ارزنی
ریز و درشت شدن دانه های پسته در یک خوشه به اصطلاح محلی (مادر / بچه ) شدن محصول
بد شکل شدن دانه پسته
تبدیل جوانه برگ به گل
     10- کاهش محصول
راهکارها:
-انجام کود دهی بلافاصله بعد از برداشت یا اواخر بهمن با کودهایی مانند کود پتاس و انجام چالکود(10)
-استفاده از روغن ولک یا سایر ترکیبات (اگر سال گرم باشد دو بار توصیه میشود ، در بهمن با غلظت 40 در هزار و در اسفند با غلطت 20 در هزار) . در این مورد باید با استفاده  از آمار روزانه ایستگاه خودکار یا دمانگار  (ترجیحا در باغ قرار داده شود) و پایش دماهای روزانه، مجموع ساعاتی را که دما  7-0 درجه هست را بررسی نموده و در صورت بحرانی بودن شرایط نهایتا تا 20 بهمن ماه با صدور اخطاریه و پیش آگاهیهای لازم کشاورزان را در جریان گذاشت تا اقدامات لازم را انجام دهند.
دوز احتمالی روغن ولک بسته به شرایط سال و ارقام ، متفاوت می باشد و هرچه نیاز سرمایی رقم بالاتر باشد، قطعا دوز روغن مورد استفاده نیز باید بیشتر باشد.(10)
-یخ آب زمستانه

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی پسته