آماده کردن زمین برای کاشت مرکبات


زمین اصلی که بعدها باغ مرکبات خواهد شد با انجام کارهایی از پیش آماده می‌شود که این کارها عبارتند از شخم، تسطیح، جمع‌آوری عوامل مزاحم (سنگ، ریشه یا سرشاخه)، تعیین خطوط آبیاری قطره‌ای یا چوبی، پشته‌ای، آبیاری، آماده‌کردن قیم و ایجاد بادشکن در مواردی که ضروری باشد. شخم اولیه را عمیق ‌زده و پس از آن زمین را هموار می‌کنند. خطوط کاشت (به ویژه در شمال کشور که بارندگی زیاد است) حدود 30 سانتی‌متر از زمین بلندتر گرفته ‌می‌شود تا زهکشی به صورت طبیعی انجام شده و درختان از آب اضافی که در محدوده ریشه جمع می‌شود، آسیب نبینند.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی مرکبات