نشانه های وجود کنه در کندو

از آنجا که کنه به صورت مخفی در کندو زندگی می کند و تکثير میيابد، لذا در سالهای اوليه نمیتوان آن را به سادگی تشخيص داد و از طرفی درجه ی افزايش نسل کنه به طور متوسط ساليانه ١٥ــ١٠ عدداست، بعداز سومين سال آلودگی تعدادکنه افزايش يافته و خسارات آن نمايان میشود. علائم وجود کنه در کندوعبارتنداز:
١ــ اغلب زنبوران کارگر بیقرارند و به سرعت راه رفته و بدون دليل بالهای خود را به هم میزنند، و در صورت استقرار کنه در مفصل بالها زنبور قدرت پرواز خود را از دست میدهد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: راههای سرايت و انتشارکنه Varroa

 ٢ــ به دليل تغذيه کنه از خون زنبوران سبب مرگ و ميرغيرعادی زنبوران میشوند.
 ٣ــ گاهی لارو کنه از حجره خارج شده و به کف کندو میافتد.
 ٤ــ زنبوران داخل کندو اغلب ناقص الخلقه و دارای شکل غيرطبيعی هستند.
 ٥ــ به علت ضعيف شدن و پايين آمدن قدرت پرواز و جفتگيری زنبوران نر اغلب ملکه های ناقص و يا جفتگيری نکرده در کندو مشاهده میشود.
 


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری