مبارزه با بیماری سفيدك دروني (دروغي) انگور


برای مبارزه با سفيدك دروني (دروغي) روشهای متعددی توصیه میشود:تهیه ارقام مقاوم در بربار این بیماری استفاده از ترکیبات شیمیایی  مانند کاپتان،فربام،محلول برد وزینب وسمپاشی ها می بایستی پیش از گلدهی شروع شوند و زمان و دفعات سمپاشی به شرایط محلی و خصوصیات منطقه بستگی دارد.به طور معمول برای مبارزه با این بیماریها بوته در 2 تا 3 نوبت به فواصل 10 تا 15 روز سمپاشی میشوند.از ترکیبات مسی مانند کوپروکلسیت و یا اکسید کلررومس نیز می توان استفاده کرد.اخیرا سیستمیکی به نام میالاکسیل مخلوط با مانکوزب نتایج خوبی بدست امده است.

با کشتیار بیشتر بدانیم: کنترل بیماری سرطان طوقه انگور

زهکشی تاکستان به منظور کاهش رطوبت
هرس سر شاخه های آلوده
جمع آوری و زیر خاک کردن یا سوزاندن برگ ها
استفاده از واریته های مقاوم
استفاده از قارچکشهای کاپتان زینب مانب و محلول بردو