جدیدترین توصیه های فنی کلزا


آخرین توصیه های کاشت، داشت و برداشت کلزا بر اساس وضعیت محصول و پیش بین های هواشناسی در کشور - 1399/07/07

استان های گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی:

• باتوجه به کاهش دما از کشت کلزا خودداری شود

استان های اصفهان، یزد، فارس، قم، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد:

• آماده سازی زمین جهت کاشت کلزا، چغندر قند و سایر محصولات پاییزی

• استان های البرز، تهران، قزوین و سمنان:

• آماده سازی اراضی جهت کشت پاییزه غلات و کلزا