جدیدترین توصیه های فنی کلزا


آخرین توصیه های کاشت، داشت و برداشت کلزا بر اساس وضعیت محصول و پیش بین های هواشناسی در کشور - 1399/11/01

استان های گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی:

• مقابله با تنش های سرمایی در مزارع کلزا یی که در مرحله ۴-۳ برگی قرار دارد محلول پاشی با کودهای پتاس

استان های کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری و مرکزی:

• پایش مزارع کلزا از نقطه نظر فعالیت تریپس و سنک دانه خوار