جدیدترین توصیه های فنی کلزا


آخرین توصیه های کاشت، داشت و برداشت کلزا بر اساس وضعیت محصول و پیش بین های هواشناسی در کشور - 1399/10/21

استان های کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری و مرکزی:

• پایش مزارع کلزا از نقطه نظر فعالیت تریپس و سنک دانه خوار

استان های خوزستان، هرمزگان و بوشهر:

• اقدام به کود سرک در مزارع کلزا و گندم

استان های اصفهان، یزد، فارس، قم، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد:

• آبیاری مزارع گندم ،جو،کلزاو چغندر قند