یک شنبه، 30 شهریور 1399

شوری آب در پرورش میگو

در آبزی پروری شوری به صورت جزء در هزار عنوان می گردد. مهمترین یونهایی که در شوری موثر هستند عبارتند از : سدیم ، پتاسیم ، کلسیم، منیزیم، سولفات و بی کربنات. میزان شوری آب رابطه مستقیم با میزان تبخیر در طول روز و رابطه عکس با میزان بارندگی و ورود آب شیرین دارد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: اکسیژن محلول (DO) در استخر پرورش میگو