شرایط اقلیمی مناسب کشت کدو

بیشتر کدوئیان زراعی برای رشد در دماهای از١۸ تا ٣٠درجه ی سانتی گراد سازگار شده اند و کمتر در دماهای پایین تر رشد می کنند و با یخبندان خسارت می بینند و از بین میروند. بذر کدو در دما ی١٢ درجه سانتی گراد شروع به جوانه زدن کرده ولی دمای اپتیمم برای جوانه زنی ٣٣تا ٣۴درجه است.رشد گرده در کدوها از دمای۸ تا١٠ درجه سانتی گراد آغاز می شود، به عبارت دیگر تلقیح این گیاهان برخلاف خیار(١۴تا ١۵درجه سانتی گراد) و طالبی (١۸درجه سانتی گراد) در دمای پایین نیز انجام می گیرد.

بیشتر بخوانیم: آفات و بیماری های محصول کدو

طول دوره ی رویش نسبت به انواع مختلف آن متفاوت بوده و بین ١٠٠تا ١۵٠روز است. مناطق آفتابی و زمینهای مرطوب برای کاشت این گیاه بسیار مناسب است (سطح آب زیرزمینی بیش از۸۵ سانتی متر). باید توجه داشت که این گیاه در مقایسه با سایر سبزیها بیش از اندازه نسبت به وزش باد حساس است. از این نظر کشت توأم با ذرت شیرین توصیه می شود. سطح بزرگ برگ بسیاری از گونه های کدوئیان می تواند نتیجه ی تبخیر و تعرق بالای آن باشد. هرچند بسیاری از ارقام به علت سیستم های ریشه ای عمیق یا بطور متوسط عمیق تحمل خشک سالی نسبتاً خوبی دارد.