مبارزه با آفت زنجره مو

مبارزه با آفت زنجره مو با پابیل کردن اطراف بوته های مو از نيمه دوم ارديبهشت تا پايان خرداده ماه، هرس سبز سالیانه درمرحله عدسي شدن حبه ها (بعدازتخم ريزي حشره كامل )، حذف علف هاي هرز باغ، سمپاشی با گرانول دورسبان بمیزان40 کیلو در هکتار در اواخر خرداد همزمان با خروج پوره هاي سن آخر از خاك (يا گرانول ديازينون، يا گرانول فورادان) انجام می گردد.
ادامه هرس شاخه های آلوده به تخم در اوایل تابستان ریختن 10 لیتر محلول سمی دیازینون 2 در هزار پای بوته های آلوده در اواسط تابستان، شخم عمیق در زمستان و متعاقب آن یخ آب زمستانه

با کشتیار بیشتر بدانیم: مبارزه با خوشه خوار انگور