فصل کاشت نهال های انگور

درخت انگور را مي توان در دو فصل پاييز و بهار مشروط بر اينكه درخت در حال استراحت باشد كشت نمود اما بهترین زمان برای کاشت نهال اوایل بهار یعنی پیش از باز شدن جوانه هاست. نهال را طوری میکارند که حداقل  ۲ جوانه اش داخل خاک مانده ولی سرشان حدود ۵ سانتیمتر خارج از خاک باشد و سپس چاله ها را با مخلوطی از خاک و کود پر کرده سر نهال ها را حدود ۱سانتیمتر می برند.پس از اتمام خاک ریزی خاکهای اطراف نهال را به خوبی فشار داده  و به دنبال آن به شدت آبیاری میکنند.کودها را همه ساله باید به نهال داد ولی نه در کنار گیاه یا در سطح چاله های قبلی بلکه در فاصله ای متناسب با رشد ریشه هایشان و دور از تنه.

با کشتیار بیشتر بدانیم: تامين نهال استاندارد انگور

بعد از رفع خطر سرمای بهار و کمی پیش از باز شدن جوانه ها بدون توجه به ارتفاعی که نهال رسیده آنرا  از بالای جوانه سوم میبرند به طوری که برای نهال ۳جوانه باقی بماند در بهار یا تابستان پس از انکه جوانه ها رشد کردند به محض اینکه یکی از آنها  به ۲۰سانتیمتر رسید دو جوانه دیگر را از ته هرس می کنند و جوانه ۲۰ سانتی متری را به عنوان شاخه اصلی بحساب آورده و به قیم می بندند.در اواخر پاییز شاخه اصلی را به ۶ جوانه میرسانند و شاخه های دیگر را هرکدام به ۲جوانه محدود میکنند.این هرس باید همه ساله به همین ترتیب تکرار شود تا شاخه اصلی درازای مورد نظر برسد.
هرگاه نهال از بازار خریداری شده باشد آنرا تا ۲۴ ساعت داخل آب میخوابانند به طوریکه آب آنها را خوب بپوشاند. سپس آن را بیرون آورده یکساعت در هوای آزاد گذاشته سپس فورا آنها را در محل اصلی به روش بالا کاشته و آب فراوان می دهند.