آفات مهم خيار -شته جاليزي

آفات مهم خيار و طرق مبارزه باآنها
نباتات جاليزي توسط تعدادي از آفات عمومي و آفات اختصاصي صدمه مي بيند از آفات عمومي شته ، كنه ، عنكبوتي ، لارو انواع سوسكها و پروانه ها بيش از همه به نباتات جاليز آسيب مي رسانند.
-   شته جاليزي
  اين آفت بويژه در مناطق جنوبي و جنوب شرقي ايران صدمه و زيان شديدي به جاليزكاريها وارد مي نمايد . شته ها به گياهاني مثل خيار وحتي علفهاي هرز صدمه وارد مي كنند .شته جاليزي ابتدا به صورت گروهي در زير برگها مستقر شده و بعد تمام گياه را به اشغال در مي آوردو با مكيدن شيره نباتي گياه را دچار فقر مواد كربوهيدراته نموده و‌آنرا از رشد و نمو باز مي دارد
در گياهان آلوده برگها پيچيده و گلها ميريزند.
 طرق مبارزه  :
در مبارزه با شته جاليزي يكي از اقدامات مهم زراعي وجين علفهاي هرز مزرعه است . زيرا علفهاي هرز مزرعه اولين مكاني است كه شته ها پس از سپري كردن زمستان روي آن مستقر شده و از آن تغذيه مي كنند. براي مبارزه مي توان از سموم زير استفاده كرد:
 -انابازين سولفات يا سولفات نيكوتيك (10-20 گرم سم + 40گرم روغن در 10 ليتر آب)
 -سم  تيفوس كه سم فسفره اي است به نسبت 4 گرم در ده ليتر آب مخلوط مي گرددو يا به صورت گرد پاش .