سه‌ چين اصلی برداشت چاي

معمولاً زمان برداشت محصول چاي درايران در سه‌ چين اصلی صورت مي‌گيرد كه‌عبارتند از:

الف :چين بهاره
چين بهاره، از اوايل ارديبهشت‌ ماه آغاز و تا پايان خرداد‌ماه ادامه مي‌يابد. حدود 28 درصد كل محصول ساليانه در ارديبهشت ‌ماه و 17 درصد در خرداد ‌ماه برداشت مي‌گردد. در طي اين مدت، دو تا سه مرتبه از بوته‌ها برگ‌چيني به‌عمل مي‌آيد سپس براي مدت كوتاهي بوته‌ها به حالت استراحت مي‌روند. به ‌طوركلي، 45 درصد از كل محصول ساليانه در فصل بهار برداشت مي‌شود. برگ‌هاي به‌دست آمده در چين بهاره از نظر لطافت و عطر چاي معروف مي‌باشند.

با کشتیار بیشتر بدانیم: نیازمندی های آب و هوایی مراحل تولید چای

ب : چين تابستانه
اين چين از اواسط تير ماه تا اواخر شهريور ماه ادامه دارد و معمولاً بدون فاصله پس از دوره‌ی استراحت چين بهاره آغاز مي‌شود. در حدود 19درصد محصول ساليانه در تير ماه، 16 درصد در مرداد ماه و 13 درصد در شهريور ماه برداشت مي‌شود. در طي اين مدت، چهار تا پنج مرتبه از بوته‌ها برگ‌چيني به‌عمل مي‌آيد. در تابستان، 48 درصد از كل محصول ساليانه جمع‌آوري مي‌گردد. بهترين چاي (زرين و پررنگ) در طي فصل تابستان به‌دست مي‌آيد.

در کشتیار بیشتر بدانیم: لوازم مورد استفاده درزنبورداری

ج : چين پائيزه
اين چين از اواسط مهر ماه تا اوايل آبان ‌ماه ادامه دارد و از نظر كيفي و كمي نسبت به دو چين‌ ديگر ارزش كمتري دارد. به علت سرد شدن هوا، مدت اين چين كوتاه، جوانه‌ها كوچك و سبك و‌ مقدار آنها كمتر از چين‌هاي ديگر است. در طي اين مدت یک تا دو مرتبه برگ‌چيني انجام می‌شود. به‌طوركلي، هفت درصد محصول ساليانه طي اين چين برداشت مي‌گردد. چاي پائيزه، زرين، خوش طعم وكم‌رنگ مي‌باشد.