انتخاب پياز( بٌنه) مناسب براي كشت زعفران

تکثیر زعفران از طریق پياز صورت می گیرد. پيازهایی که برای کاشت انتخاب می شوند بايستي داراي وزن بيش از 8 گرم و دارای جوانه انتهایی سالم و بدون پوسیدگی است، هر چه پياز درشت تر باشد محصول به دست آمده مرغوبتر و عملکرد سال های ابتدایی کشت بیشتر خواهد بود. به همین دلیل معمولاً پيازها را از مزارع 3 تا4 ساله انتخاب می کنند. پياز زعفران در سال های بعد، پيازهایی دیگری به وجود می آورد به طوری که در سال های هفتم تا هشتم به صورت گروهی از پيازهای ریز و درشت متراکم در می آیند. در هر صورت هنگامی که برگ ها کاملاً خشک شدند (ازاواسط خردادماه) پيازها را از خاک در می آورندکه معمولاً به دو روش انجام می گیرد. روش اول به نام پیاز خشکه کن است، به این صورت که پيازها را به وسیله بیل یا خیش از زمین در می آورند. روش دیگر را پیاز ترکن گویند که زمین را آبیاری و پس از گاورو شدن، پيازها را از زمین خارج می کنند که در این روش پياز ها کمی مرطوب خواهند بود و احتمال آلودگی به آفات و بیماریها زیاد می باشد. بهتر است به محض درآوردن پیاز از زمین در زمین اصلی در خرداد ماه کشت گردد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: موارد بهداشتي برداشت و جداسازي زعفران از گل

نگهداری پیازهای خشکه کن معمولاً به این صورت انجام می شود که پيازهای درشت و سالم را جدا نموده و در انبارهای خشک و دارای تهویه مناسب تا ارتفاع 20 تا30 سانتیمتر انباشته و تا نهایتا در اواخر تابستان (شهریور ماه)، که زمان کاشت است، نگهداری می کنند. برای جلوگیری از هر گونه آلودگی ، پیازها را با سموم کنه کش و قارچ کش مناسب ضد عفونی میکنند و به هنگام کاشت، پوشش های اضافی آن را جدا میکنند به طوری که آخرین لایه روی پیاز بماند.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی زعفران