مقابله با سرمای دیررس بهاره انگور

مقابله با سرمای دیررس بهاره:
هرس دیر هنگام پس از پایان دوره خروج اشک مو و همزمان با پنبه ای شدن جوانه ها
مصرف پاکلوبوترازول در مرحله اول با غلظت 1000میلی گرم در لیتر در شهریور ماه که بصورت محلولپاشی خواهد بودجهت افزايش طول دوره ركود در جوانه ها براي مقابله با سرماي ديررس بهاره
روی شاخه های یکساله و کل بوته با کوددهی مناسب با کودهای پتاسه به میزان 140 کیلوگرم پتاس خالص، استفاده از بخاریهای باغی با فواصل 25 متر از هم در سطح باغ در شبهای سرد، استفاده از آبیاری بارانی روی سطح باغ در شبهای سرد، زیر خاک کردن بوته ها در سیستم سنتی در زمستانهای سرد
مصرف پاکلوبوترازول در مرحله دوم با غلظت 1000 میلی گرم در لیتر از 15 بهمن ماه تا 15 اسفند

با کشتیار بیشتر بدانیم: تعیین بهترین زمان برداشت انگور