تغییرات متابولیکی ناشی از استرس گرمایی

این تغییرات به سمتی است که سهم بیشتري از انرژي کل صرف نگهداري شده، به شکلی که حیوان تلاش به خنثی کردن اثرات استرس گرمایی با انجام کارهایی مانند افزایش تعداد تنفس، افزایش جریان خون به سمت پوست می کند و انرژي کمتري صرف عملکردهاي تولید مثل، رشد و تولید شیر می شود. در نهایت انرژي مورد نیاز براي نگهداري به میزان 20 تا30 درصد در زمان استرس گرمایی افزایش می یابد.