مشخصات و محدوده نیازهای محیطی و اقلیمی محصول گیلاس

مشخصات و محدوده نیازهای محیطی و اقلیمی محصول گیلاس

مشخصات گیاه شناسی: میوه هسته دار، سردسیری و خزاندار

 خانواده:  Rosaceae  

جنس:   Prunus

گونه:   Avium

سطح زیر کشت در کشور( هکتار)

33329

میزان تولید در کشور( تن)

224892

سطح زیر کشت شهرستان شمیرانات(هکتار)

4500

میزان تولید در شهرستان

شمیرانات ( هکتار)

13

فاکتور

حدود مناسب

واحد

هواشناسی و اقلیم

اقلیم

زمستان سرد، تابستان گرم خنک و خشک

 

حداکثر دمای مطلق

40

درجه سانتیگراد

حداقل دمای مطلق

-25

درجه سانتیگراد

دمای خطرناک در زمان غنچه

-4

درجه سانتیگراد

دمای خطرناک در زمان تمام گل

-3

درجه سانتیگراد

دمای خطرناک در زمان

تشکیل میوه

-1/5

درجه سانتیگراد

جمع دمای بیش از صفر

( Degree Days)

4000

 

میانگین دما در طول دوره رشد

20-24

درجه سانتیگراد

شدت تابش

40000-50000

لوکس

بارندگی سالانه برای کشت دیم

800-900

میلیمتر

متوسط رطوبت نسبی دوره کشت

40-60

درصد

موقعیت و محل

عرض جغرافیایی

30-50

درجه

درصد شیب

20

درصد

ارتفاع از سطح دریا

1000-2000

متر

خاک

بافت خاک

لومی شنی حاصلخیز

 

هدایت الکتریکی خاک

1/2

میلی­موس برسانتیمتر

اسیدیته خاک

6/5-7/5

 

حداقل عمق خاک

0/8-1

متر

درصد آهک

10

درصد

درصد گچ

10

درصد

سطح ایستابی

1/5

متر

آب

اسیدیته آب آبیاری

6/5-7/5

متر مکعب

هدایت الکتریکی آب آبیاری

0/9

 

میزان بر

0/5-0/75

میلیگرم بر لیتر

فیزیولوژی رشد

طول دوره رشد از گل تا برداشت

( بسته به رقم)

60-90

 

نیاز سرمایی سالانه

600-1600

 

زمان کاشت تا باردهی

5-7

 

عمر اقتصادی( باغ استاندارد)

25-30

 

وضعیت تلقیح

خود نا بارور

 

عامل گرده افشان

زنبور عسل(2-5 کندو در هکتار)

 

 

حساسیت ها

حساس به عدم زهکشی خاک، بارندگی در زمان رسیدن میوه

 

مقاومت ها

 

 

توضیحات

گل ها دو جنسی کامل