کندوهای بومی زنبور عسل

اين کندوها امروزه کمتراستفاده می شوندوبه علت عدم امکان بازديد ازداخل کندو مشکلاتی  رابه همراه دارند. کندوهای بومی دارای شانهای ثابت بوده، محصول سالانه آنها پايين واز ٤ تا٨ کيلوگرم تجاوز نمی کند وتوصيه می شودکه اين نوع کندوها به کندوهای جعبه ای تبديل شوند.
معايب کندوهای بومی
١ــ آسيب کلنی به هنگام برداشت عسل
٢ــ تلفات زياد کلنیها در زمستان به علت کمبود موادغذايی
٣ــ عدم امکان تعويض ملکه
٤ــ عدم کنترل بچه کندو
٥ ــ عدم امکان تعويض شانهای قديمی و سياه

در کشتیار بهتر بکاریم: پراکندگی انواع کندوهای بومی در مناطق مختلف کشور

٦ ــ مشکلات حمل و نقل
٧ــ پايين بودن محصول سالانه
٨ ــ عدم امکان تقويت کلنیهای ضعيف
٩ــ تکثير مصنوعی امکانپذير نيست.
10ــ کنترل بيماری و آفات مقدور نيست.
١1ــ از صفحات موم آجدار نمی توان استفاده کرد
1٢ــ به دليل زياد بودن زنبوران نر در کندوهای بومی و مصرف زنبوران نر از عسل، ميزان محصول فوق پايين می آيد.


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری