مبارزه با علف های هرز در مزارع سیر

علف های هرز بر سر نور،آب،مواد غذایی و فضا با گیاه سیر رقابت می کنند. این رقابت بسته به نوع علف هرز،تراکم و زمان رویش آنها و همچنین شرایط مزرعه باعث کاهش محصول می گردد. رقابت علف های هرز با سیر در اوایل فصل رشد شدیدتر است زیرا در اوایل فصلف رشد سبزینه ای گیاه و گسترش ریشه کم است و نور آب و مواد غذایی در اختیار علف های هرز قرار می گیرد لذا علف های هرزی که در ابتدای فصل رشد در مزرعه می رویند نسبت به آنهایی که در انتهای فصل آشکار می شوند،خسارت بیشتری به محصول وارد می کنند.مدیریت علف های هرز پائیزه شامل انجام عملیات پیشگیری،عملیات زراعی و خاک ورزی است و مدیریت علف های هرز بهاره،شامل عملیات داشت و کاربرد علف کش مناسب می باشددر مزارع کوچک بهتر است مبارزه به صورت مکانیکی انجام شود. در این روش اویل بهار در مرحله 4-2 برگی سیر می بایست علاوه بر سله شکنی با بیلچه های کوچک اقدام به مبارزه با علف های هرز نموده و سپس مزرعه آبیاری شود. مرحله بعدی مبارزه با علف های هرز حدود 20 روز بعد می باشد که به ترتیب فوق می بایست اقدام به مبارزه نمود.در مزارع بزرگ ، جهت کاهش هزینه ها می توان از سموم علف کش استفاده کرد.یادآوری می شود که در اثر ناهماهنگی های هوایی و گرم شدن یکباره هوا در اوایل دوره رشد،افتادن برگ ها و زردی عمومی را مشاهده می کنیم که در همدان به آن " شره" می گویند.ولی با تثبیت شرایط آب و. هوایی این مسئله برطرف خواهد گردید.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی برنج