جدیدترین توصیه های فنی پیاز


آخرین توصیه های پرورش پیاز بر اساس وضعیت محصول و پیش بینی های هواشناسی در کشور - 1399/06/31

استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و همدان:

• کنترل علفهای هرز ، مصرف کود سرک و کنترل آفات و بیماریهای گیاهی در زراعتهای ذرت ،چغندر قند ، پیاز و ...