ضد عفوني خاك گلخانه و خزانه هاي توليد نشاء خیار

ضد عفوني خاك گلخانه و خزانه هاي توليد نشاء خیار
ضد عفوني خاك در گلخانه هايي كه هر ساله مورد بهره برداري واقع مي شود امري ضروري به نظر مي رسد،در غير اين صورت خاك آلودگي قارچي يافته و مشكلات عديده اي را بوجود خواهد آورد.خاکهای بستر گلخانه ها دارای بذر علف های هرز، گیاهان انگل مثل گل جالیز، نماتدها، انواع قارچها، باکتریها مضر و بعضی آفات می باشند . براي ضد عفوني خاك بايد با استفاده از مواد شيميايي و غير شيميايي توصيه شده استفاده نمود :
- ضد عفوني خاك بوسيله حرارت
- ضد عفوني خاك با مواد شيميايي‌(متيل برومايد و دازومِت)

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی پرورش خیار